„Daj sobie szansę – program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

.

NR PROJEKTU: RPWM.11.01.02-28-0006/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 848 565,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 806 136,75 zł

CEL PROJEKTU: Przywrócenie zdolności 50 mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna [MOF], w tym min. 54% kobiet, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę zdolności uczestników do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz włączenie społeczne w okresie 09/2017-10/2018.

ZAKRES PROJEKTU: Realizacja usług aktywnej integracji, dopasowanych do predyspozycji Uczestników Projektu odpowiadających na potrzeby lokalnego rynku pracy.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU – województwo warmińsko-mazurskie:

 • Barczewo (gmina miejsko-wiejska)
 • Dywity (gmina wiejska)
 • Gietrzwałd (gmina wiejska)
 • Jonkowo (gmina wiejska)
 • Purda (gmina wiejska)
 • Stawiguda (gmina wiejska)
 • Olsztyn (cały powiat)

EFEKT PROJEKTU: Ograniczenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez realizację wsparcia zwiększającego szanse Uczestników Projektu na powrót do aktywności społeczno-zawodowej.

GRUPA DOCELOWA [GD]: 50 osób niepełnosprawnych (27K/23M), zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, które
w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia spełnią łącznie 4 kryteria:

 1. wiek 18-64 lata
 2. zamieszkanie na terenie MOF zgodnie z kodeksem cywilnym
 3. status os. biernej zawodowo
 4. status os. zagrożonej ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność

ZADANIA:

 1. Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji;
 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 3. Poradnictwo psychologiczne;
 4. Certyfikowane szkolenia zawodowe;
 5. Staże zawodowe;
 6. Zatrudnienie wspomagane;
 7. Pośrednictwo pracy.

Informacje i zapisy:

e-mail: szkolenia@aledukacja.pl

tel.: 518 875 287

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Napisz do nas