„Zainwestuj w siebie – program aktywizacji społecznej i zawodowej 64 mieszkańców powiatu kętrzyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

.

NR PROJEKTU: RPWM.11.01.01-28-0014/17

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 031 678,20 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 980 094,20 zł

CEL PROJEKTU: Przywrócenie zdolności 64 mieszkańców wybranych gmin powiatu kętrzyńskiego (53%K) zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem ze względu na niepełnosprawność i/lub korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej i/lub zakwalifikowanych do III profilu pomocy do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę zdolności Uczestników do zatrudnienia w zawodach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz włączenie społeczne w okresie 8.2017-3.2019.

ZAKRES PROJEKTU: Realizacja usług aktywnej integracji, dopasowana do predyspozycji Uczestników i odpowiadająca na potrzeby lokalnego rynku pracy.

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowią 64 osoby (34K/30M), zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem ze względu na niepełnosprawność i/lub objęcie wsparciem instytucji pomocy społecznej i/lub zakwalifikowane do III profilu pomocy, które w dniu przystąpienia do projektu spełnią łącznie następujące kryteria:

 • Wiek 18-65 lat;
 • Zamieszkujące, zgodnie z KC, na terenie gmin pow. kętrzyńskiego;
 • Pozostawanie bez zatrudnienia (os. bierne zawodowo- 69% i długotrwale bezrobotne – 31%);
 • Status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem – osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Wsparciem nie będą objęte osoby zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy.

Miejsce realizacji projektu: województwo warmińsko-mazurskie, powiaty:

 • KĘTRZYŃSKI
 • BARCIANY (GMINA WIEJSKA)
 • KĘTRZYN (GMINA WIEJSKA)
 • KORSZE (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 • KORSZE (MIASTO)
 • KORSZE (OBSZAR WIEJSKI)
 • RESZEL (GMINA MIEJSKO-WIEJSKA)
 • RESZEL (MIASTO)
 • RESZEL (OBSZAR WIEJSKI)
 • SROKOWO (GMINA WIEJSKA)

ZADANIA:

 • Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji;
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 • Poradnictwo psychologiczne;
 • Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji/kwalifikacji zawodowych;
 • Staże zawodowe;
 • Zatrudnienie wspomagane;
 • Pośrednictwo pracy;

Informacje i zapisy:

e-mail: szkolenia@aledukacja.pl

tel.: 518 875 287

Napisz do nas