Projekt: „Daj sobie szansę – program integracji społeczno-zawodowej 60 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym III”,  nr RPWM.11.01.02-28-0026/19

realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 –2020: Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn. Projekt wspófinansowany jest ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu:  981 246,21 zł

Okres realizacji projektu: od: 01.11.2019r. do: 31.07.2023r.

CEL PROJEKTU: przywrócenie zdolności 60 mieszkańców MOF Olsztyna (w tym 53% K) biernych zawodowo/bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę zdolności uczestników projektu do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami lokalnego rynku pracy oraz włączenie społeczne w okresie 01.11.2019r. -31.07.2023r.

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowi 60 osób (32K/28M), zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym, które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia, tj. IŚR spełnią łącznie niżej wymienione kryteria:

– wiek 18-64 lat;

– zamieszkanie, zgodnie z KC, na terenie MOF Olsztyna (tj. gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo,
Purda, Stawiguda oraz Miasta Olsztyn);

–  status osoby biernej zawodowo/bezrobotnej (zarejestrowanej/niezarejestrowanej w PUP)

–  status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem ze względu na niepełnosprawność

FORMY WSPARCIA ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:

Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji;

– Poradnictwo psychologiczne;

– Trening kompetencji i umiejętności społecznych;

– Pośrednictwo pracy

– Szkolenia zawodowe /96 godzin/,

– Staże zawodowe /średnio 5 miesięcy/,

– Zatrudnienie wspomagane

W RAMACH UDZIAŁU W PROJEKCIE UCZESTNICY OTRZYMAJĄ:

stypendium szkoleniowe w wysokości  661,44 zł brutto (słownie sześćset sześćdziesiąt jeden  złotych 44/100  brutto),

–  stypendium stażowe w wysokości 1033,70 zł brutto/ miesiąc (słownie: tysiąc trzydzieści trzy złotych 70/100 groszy brutto),

– zwroty kosztów dojazdu na szkolenie oraz podczas udziału w stażu.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

– Min. 34% GD poprawi swoją sytuację społeczną;

– Min. 60% GD uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu;

– Min. 10% GD będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w proj.;

– Min. 20% GD podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w proj.;

– Min. 12% osób niepełnosprawnych [ON] utrzyma zatrudnienie w okresie 3 miesięcy po zakończeniu
udziału w projekcie.

Zgłoszenia do udziału w Projekcie przyjmowane będą we wszystkie pracujące dni tygodnia od godz. 9:00 – 17:00 w Biurze Projektu pod adresem: ul. 1 Maja 13,  10-117 Olsztyn.

Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie ma charakter jawny i otwarty i będzie prowadzona zgodnie

z zasadą niedyskryminacji i równości płci.

Napisz do nas