Tytuł projektu: Daj sobie szansę – program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II
Nr RPWM.11.01.02-28-0005/18

CEL PROJEKTU: Przywrócenie zdolności 50 mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego [MOF] Olsztyna (w tym 52% K) biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę zdolności uczestników projektu [UP] do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy [RP] oraz włączenie społ. w okresie 01.03.2019-31.03.2020.

GRUPĘ DOCELOWĄ [GD] stanowi 50 osób (26K/24M), zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społ., które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia, tj. IŚR spełnią łącznie niżej wymienione kryteria:
– Wiek 18-64 lat;
– Zamieszkanie, zgodnie z kodeksem cywilnym, na terenie MOF Olsztyna (tj. gmin: Barczewo, Dywity,
Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz Miasta Olsztyn);
– Status osoby biernej zawodowo;
– Status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem ze względu na niepełnosprawność.
z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych nadzorem elektr.

ZADANIA:
a) Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji;
b) Poradnictwo psychologiczne;
c) Trening kompetencji i umiejętności społecznych;
d) Pośrednictwo pracy;
e) Szkolenia zawodowe, 60h, stypendium szkoleniowe w kwocie: 406,80zł
f) 5-miesięczne Staże zawodowe, stypendium stażowe w kwocie: 1017,40 zł brutto/os./m-c, zwroty kosztów dojazdu
g) Zatrudnienie wspomagane.

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:
– Min. 34% GD poprawi swoją sytuację społeczną;
– Min. 50% GD uzyska kwalifikacje po opuszczeniu projektu;
– Min. 10% GD będzie poszukiwało pracy po zakończeniu udziału w proj.;
– Min. 20% GD podejmie zatrudnienie po zakończeniu udziału w proj.;
– Min. 12% osób niepełnosprawnych [ON] utrzyma zatrudnienie w okresie 3 miesięcy po zakończeniu
udziału w projekcie.

Napisz do nas