Click here to add your own text

Projekt pn.: „Dajmy Młodym szansę – Póki mają Power”, nr POWR. 01.02.01-04-0118/19, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020:
Oś Priorytetowa 1. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie projektu: 801 621,87 zł

Okres realizacji: od 01.09.2020 r. do 30.09.2021 r.


Jaki jest cel projektu?

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie, w okresie od 01.09.2020r. do 30.09.2021r., 60 osób młodych (36K i 24M), biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach w wieku 15-29 lat, z grupy NEET, zamieszkujących województwo kujawsko – pomorskie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Cel szczegółowy POWER – zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Do kogo skierowany jest projekt?
Projekt skierowany jest wyłącznie do 60 osób biernych zawodowo, w tym 36 kobiet (K) i 24 mężczyzn (M), w wieku 15 – 29 lat (tzw. Młodzież NEET) o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie kujawsko-pomorskim, które w dniu przystąpienia do projektu spełnią następujące kryteria:
a) wyłącznie bierne zawodowo,
b) wyłącznie o niskich kwalifikacjach,
c) w tym: 6 osób o stopniu niepełnosprawności,
d) w tym: 18 osób zamieszkujących miasto Nakło nad Notecią,

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu dot. grupy docelowej.

Jakie formy wsparcia obejmuje projekt?
Uczestnicy projektu zostaną objęci szerokim zestawem form wsparcia, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i deficytów, umożliwiających:
a) opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla 60 osób,
b) rozwiązanie problemu zawodowego przez 60 osób w ramach poradnictwa indywidualnego
i wsparcia psychologicznego,
c) zdobycie umiejętności poszukiwania pracy w wyniku wsparcia w postaci pośrednictwa pracy, realizowanego dla 60 osób,
d) wyposażenie w kwalifikacje odpowiadające potrzebom rynku pracy w zakresie wykonywania zawodu dla 60 osób,
e) nabycie przez 40 osób praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażu u pracodawców.

Rekrutacja/Dane kontaktowe
Zgłoszenia do udziału w Projekcie przyjmowane będą we wszystkie pracujące dni tygodnia od godz. 8:00 – 15:00 w Biurze Projektu: ul. Jackowskiego 4, 89-100 Nakło nad Notecią (pok. nr 12),
osoba do kontaktu: Agata Michalska
nr telefonu: 518 875 287, 574 596 798

Rekrutacja chętnych do udziału w projekcie ma charakter jawny i otwarty i będzie prowadzona zgodnie z zasadą niedyskryminacji i równości płci.

Napisz do nas