„Aktywność zawodowa pierwszym krokiem do zatrudnienia!”, nr projektu RPOP.07.02.00-16-0018/18

_

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU: 782 163,75 PLN
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA: 743 055,55 PLN

Okres realizacji: 01.02.2019r. – 31.07.2020r.
CEL PROJEKTU: Przywrócenie zdolności do pracy 50 os. biernych zawodowo w wieku 30-64 lat,
zamieszkujących województwo opolskie (w tym 64%K) poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia
W ZAWODACH ZGODNYCH Z POTRZEBAMI LOKALNEGO RYNKU PRACY w okresie 1/2/19- 31/7/20.
GRUPA DOCELOWA: 50 uczestników projektu (32K,18M), które w dniu przystąpienia do projektu
spełnią łącznie niżej wymienione kryteria:
1. Wiek 30-64 lata; (osoby od 30 roku życia są kwalifikowalne do projektu od dnia 30-tych urodzin)
2. Zamieszkujące, zgodnie z KC, na terenie województwa opolskiego;
3. Status osoby biernej zawodowo,
4. Przynależność do min. 1 z niżej wymienionych grup:
 Niskie kwalifikacje (max. ISCED 3);
 Wiek 50 +;
 Status os. niepełnosprawnej
 Posiadanie min. 1 dziecka do 6 r.ż. lub 18 r.ż. w przyp. dziecka z niepełnosprawnością
PREFERENCJE W PROCESIE REKRUTACJI DLA OSÓB:
1. Zamieszkujących obszary wiejskie, miasta średnie (Kluczbork, Krapkowice, Namysłów,
Strzelce Opolskie) lub miasta średnie tracącego funkcje społeczno-gospodarcze (Prudnik,
Nysa, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle);
2. Posiadających co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 18 roku życia lub sprawujących opiekę nad osobą zależną;
3. Z umiarkowanym, znacznym stopniem niepełnosprawności, niepełnosprawnością
sprzężoną/intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
4. Byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego.
ZADANIA W PROJEKCIE:
Zadanie 1 Opracowanie IPD (50 osób * średnio 4 godz./osobę)
Zadanie 2 Poradnictwo zawodowe (50 os.* śr. 2 godz./os.)
Zadanie 3 Pośrednictwo pracy (50 UP * śr. 6 godz./os.)
Zadanie 4 Szkolenia zawodowe (śr. 80 godz./gr.) 50 os. * średnio 80 godz./os.
Zadanie 5 Staże zawodowe (śr. 5 m-cy/os.)

ZAPEWNIAMY:
Zadanie 4 Szkolenia zawodowe
Stypendium szkoleniowe 542,40 zł / 80godz.
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 roku życia/osobą zależną (6 os. * 416 zł brutto/os.)
Zadanie 5 Staże zawodowe
Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (6 os. * średnio 5 m-cy/os. * 416,00 zł brutto/os./m-c)
Stypendium stażowe 1017,40 zł/os./m-c

HARMONOGRAMY WSPARCIA:
ZAPYTANIA OFERTOWE:
DOKUMENTY REKRUTACYJNE: 1_Formularz_zgłoszeniowy_06.08.2019

Napisz do nas