.

“Kompetentny pracownik 29+ – program aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatów prudnickiego, brzeskiego, nyskiego, głubczyckiego i namysłowskiego o niskich kwalifikacjach, pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

.

NR PROJEKTU: RPOP.07.02.00-16-0022/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 853 345,31 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 810 678,04 zł

​_

Główny cel projektu: Podniesienie zdolności do zatrudnienia w branżach budowlanej, turystycznej, transportowo-logistycznej 50 osób biernych zawodowo powyżej 29 r.ż. o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących wybrane powiaty woj. opolskiego: brzeski, głubczycki, namysłowski, nyski lub prudnicki) (w tym 54% K, 20% osób zamieszkujących obszary wiejskie o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej) w okresie 7.2017-6.2018.

ZAKRES PROJEKTU: realizacja kompleksowego wsparcia, dopasowanego do predyspozycji Uczestników Projektu i zgodnego z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

EFEKT PROJEKTU: umożliwienie UP, zamieszkującym w powiatach brzeskim, głubczyckim, namysłowskim, nyskim i prudnickim zdobycia zatrudnienia w branżach strategicznych dla rozwoju regionalnej gospodarki i poprawy sytuacji zawodowej i ekonomicznej.

GRUPĘ DOCELOWĄ stanowi 50 UP/27K/23M, które w dniu przystąpienia do projektu spełnią łącznie następujące kryteria:
Wiek pow. 29 r.ż;
Zamieszkiwanie, zgodnie z KC, na terenie ww. powiatów woj. opolskiego
Zamieszkiwanie na obszarach wiejskich ww. powiatów woj. opolskiego (gm. Domaszowice, Kietrz, Baborów, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik , Świerczów, Lubsza, Branice) – 20%;
Status os. biernej zawodowo;
Niskie kwalifikacje (max. wykształcenie średnie – ISCED 3);

ZADANIA:
Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla 50 osób;
Szkolenia zawodowe dla 25 osób;
Staże zawodowe dla 50 osób;
Pośrednictwo pracy dla 50 osób;
Przyznanie dodatków relokacyjnych dla 10 osób.

Informacje i zapisy:

e-mail: szkolenia@aledukacja.pl

tel.: 518 875 287

Dokumenty rekrutacyjne:

1_Formularz_zgłoszeniowy

Zapytanie ofertowe_rozeznanie rynku_szkolenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

załącznik nr 4

Załacznik nr 5

Napisz do nas