“Nowe szanse na rynku pracy – kompleksowy program typu outplacement w województwie pomorskim”,
NR PROJEKTU: RPPM.05.06.00-22-0056/17
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 722 957,25 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 686 809,39 złOKRES REALIZACJI PROJEKTU:
2017-10-01 – 2019-07-31

CEL PROJEKTU:

Zwiększenie szans na rynku pracy 60 mieszkańców województwa pomorskiego (55%K) zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy, w tym min. 80% osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami i osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie średnim).

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową Projektu stanowi 60 osób (33K/27M), które w dniu przystąpienia do projektu spełnią łącznie następujące kryteria poniższych kategorii:
1. osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed     dniem przystąpienia do projektu,
2. pracownicy przewidziani do zwolnienia,
3. pracownicy zagrożeni zwolnieniem.

EFEKT PROJEKTU:

Umożliwienie Uczestnikom, w wyniku realizacji zaplanowanych w projekcie form wsparcia, przekwalifikowania się, znalezienia nowego bądź utrzymania bieżącego zatrudnienia przez okres min. 6 miesięcy.

W RAMACH PROJEKTU PLANUJE SIĘ REALIZACJĘ następujących ZADAŃ:
• Doradztwo zawodowe
• Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy
• Poradnictwo psychologiczne
• Certyfikowane szkolenia/kursy zawodowe
• Staże zawodowe
• Pośrednictwo pracy
• Dodatki relokacyjne

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1_formularz zgłoszeniowy

Napisz do nas