fe_wer_poziom-kolor-01                                                                  ue_efs_poziom-kolor

.

 

“Od szkolenia do zatrudnienia”


NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-30-0128/15
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 350 733,20 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 1 283 196,54 PLN


Główny cel projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 osób (60K/40M), w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, w tym 10 (6K/4M) osób z niepełnosprawnościami, 80 (48K/32M) osób biernych zawodowo, 20 (12K/8M) osób bezrobotnych i 8 (5K/3M) osób długotrwale bezrobotnych, zamieszkujących obszar woj. wielkopolskiego poprzez uczestnictwo w indywidualnym doradztwie zawodowym, szkoleniach i stażach oraz pośrednictwie pracy, w terminie do 30.09.2017r.

Rezultaty, które zostaną osiągnięte:

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • zdobycia zatrudnienia przez 43% uczestników projektu,
  • opracowania Indywidualnych Planów Działania dla 100% uczestników projektu,
  • uzyskania kwalifikacji/kompetencji przez 100% uczestników projektu.

Grupa docelowa:

Do projektu zapraszamy 100 osób w wieku 15-29 roku życia, pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), bezrobotne lub bierne zawodowo , w tym osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkujące teren województwa wielkopolskiego:

  • 80 osób biernych zawodowo (80%UP)
  • 20 osób bezrobotnych (20% UP), w tym 8 osób długotrwale bezrobotnych,
    w tym, 10 osób z niepełnosprawnościami.

Zadania realizowane w projekcie:

I. Doradztwo zawodowe:
Identyfikacja indywidualnych potrzeb wraz z opracowaniem IPD- Indywidualnego Planu Działania, doradztwo zawodowe w wymiarze 6h/osobę
II. SZKOLENIA zawodowe – śr. 150 godz., zakończone uzyskaniem Certyfikatu
III. 3-miesięczne STAŻE ZAWODOWE:
IV. Kompleksowe i indywidualne Pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy w wymiarze 6h/osobę.
Uczestnikom projektu gwarantujemy:
– zwrot kosztów dojazdu na spotkania z doradcą, pośrednikiem, szkolenie, staż.
– stypendium szkoleniowe 997,40zł netto,
– materiały szkoleniowe,
– stypendium stażowe 1459,28 zł netto * 3 miesiące,
– składka ZUS i ubezpieczenie NNW.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Formularz_zgłoszeniowy

REGULAMIN_uczestnictwa

HARMONOGRAM PROJEKTU

Napisz do nas