Powrót do aktywności – kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej 48 biernych zawodowo mieszkańców powiatu nowomiejskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem

.

NR PROJEKTU: RPWM.11.01-IZ.00-28-005/16
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 862 837,00 PLN
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 733 411,45 PLN


Napisz do nas

Główny cel projektu:

Podniesienie zdolności 48 biernych zawodowo mieszkańców powiatu nowomiejskiego (55 % K), zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem ze względu na niepełnosprawność i/lub korzystania ze świadczeń pomocy społecznej do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę zdolności uczestników projektu do zatrudnienia w zawodach zgodnych
z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz włączenie społeczne w okresie od  01.05.2017r do 30.04.2019r.

Rezultaty, które zostaną osiągnięte:

Ograniczenie zagrożenia wykluczeniem społecznym poprzez realizację wsparcia zwiększającego szanse Uczestników Projektu na powrót do aktywności społeczno-zawodowej.

Grupa docelowa:

48 osób (27 K/21M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społeczny ze względu na niepełnosprawność i/lub korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, które w dniu przystąpienia do projektu spełnią łącznie następujące kryteria:

 • wiek produkcyjny,
 • status osoby biernej zawodowo,
 • zamieszkujące zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie powiatu nowomiejskiego,
 • status osoby zagrożonej ubóstwem, wykluczenie społecznym – w tym min 50 % Uczestników Projektu, posiadających status osoby niepełnosprawnej oraz min. 50 % Uczestników Projektu objętych wsparciem instytucji pomocy społecznej.

Zadania realizowane w projekcie:

 1. Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji,
 2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
 3. Poradnictwo psychologiczne,
 4. Szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji/kwalifikacji zawodowych,
 5. 6-miesięczne staże zawodowe,
 6. Zatrudnienie wspomagane -zasada uniwersalnego projektowania,
 7. Pośrednictwo pracy.

Informacje i zapisy:

e-mail: szkolenia@aledukacja.pl

tel.: 518 875 287

Biuro Projektu: ul. Grunwaldzka 52, Nowe Miasto Lubawskie (13-300)

Dokumenty rekrutacyjne:

1_Formularz_zgłoszeniowy_warmińsko-mazurskie

2_regulamin uczestnictwa w projekcie