Daj sobie szansę – program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II”, nr RPWM.11.01.02-28-0005/18

KWOTA DOFINANSOWANIA: 759 922,81 ZŁ
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD: 2019-03-01 DO: 2020-03-31

Projekt „Daj sobie szansę – program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II”, nr RPWM.11.01.02-28-0005/18

MA NA CELU przywrócenie zdolności 50 mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego [MOF] Olsztyna (w tym 52% K) biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność, do udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez poprawę zdolności uczestników projektu do zatrudnienia w zawodach zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz włączenie społecznym w okresie 01.03.2019r.-31.03.2020r.

GRUPĘ DOCELOWĄ
projektu stanowi 50 osób (26K/24M), zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczeniem społecznym, które w dniu objęcia pierwszą formą wsparcia, tj. IŚR spełnią łącznie niżej wymienione kryteria:
Wiek 18-64 lat;
Zamieszkanie, zgodnie z kodeksem cywilnym, na terenie MOF Olsztyna (tj. gmin: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda, Stawiguda oraz Miasta Olsztyn);
Status osoby biernej zawodowo;
Status osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym i/lub ubóstwem ze względu na niepełnosprawność.

Projekt zakłada realizację poniższych form wsparcia:
a) Opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji;
b) Poradnictwo psychologiczne;
c) Trening kompetencji i umiejętności społecznych;
d) Pośrednictwo pracy; e) Szkolenia zawodowe;
f) Staże zawodowe;
g) Zatrudnienie wspomagane.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

LISTA RANKINGOWA NR 1:

Daj sobie szansę - program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II Nr RPWM.11.01.02-28-0005/18

Napisz do nas

Click here to add your own text

Click here to add your own text