OKRES REALIZACJI PROJEKTU : 01.07.2018r. – 31.12.2020r.

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU jest zwiększenie w terminie do 31.12.2020r. zdolności do zatrudnienia min. 122 osób (68K/54M) ze 135 osób (75K/60M), stanowiących grupę docelową projektu, tj. 80 osób bezrobotnych i 55 biernych zawodowo po 30 r.ż. znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

CEL PROJEKTU wynika bezpośrednio z problemu niskiej aktywności zawodowej i braku pracy w powiatach: częstochowski, myszkowski, kłobucki, lubliniecki, tarnogórski, Bytom i Piekary Śląskie
i zostanie osiągnięty poprzez realizację zadań projektu wskazanych poniżej.

GRUPA DOCELOWA stanowią osoby po 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), zamieszkujące w rozumieniu KC powiaty województwa śląskiego: częstochowski, myszkowski, kłobucki, lubliniecki, tarnogórski, Bytom i Piekary Śląskie, osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, należące co najmniej do jednej
z poniższych (znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) grup:
osoby powyżej 50 roku życia;
kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem
i wychowywaniem dziecka);
osoby niepełnosprawnościami;
osoby długotrwale bezrobotne;
osoby o niskich kwalifikacjach;

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE W RAMACH ŚCIEŻKI AKTYWIZACYJNEJ
:
1. Indywidualna identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) – w wymiarze 8 godzin/os., w ramach indywidualnych sesji z doradcą zawodowym,
2. Monitoring ścieżki aktywizacji uczestnika projektu – w wymiarze 4h/os., aby umożliwić modyfikację IPD zależnie od zmian aktualnej sytuacji osobistej uczestnika projektu,
3. Pośrednictwo pracy – w wymiarze 8 godzin/os., w ramach indywidualnych sesji z pośrednikiem pracy, w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kompetencjami/kwalifikacjami zawodowymi uczestnika projektu.
4. 120 godzinne szkolenie zawodowe i 3 miesięczne staże zawodowe – dla 105 osób, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia umiejętności zawodowych jako skuteczny sposób wejścia na rynek pracy.
5. 6 miesięczne staże zawodowe – dla 30 osób, u których główną barierą okaże się brak doświadczenia zawodowego.

REZULTATY JAKIE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE W RAMACH PROJEKTU:
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu – min. 48 osób (27K/21M)
Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – min. 54 (30K/24M)

EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA OSÓB PO ZAKOŃCZENIU UDZIAŁU W PROJEKCIE:
• osoby po 50 r.ż. – min. 33%
• osoby niepełnosprawne – min. 33%
• osoby długotrwale bezrobotne – min. 30%
• osoby o niskich kwalifikacjach – min. 38%
• kobiety – min. 39%
• osoby nienależące do ww. grup – min. 43%